Obec Ťapešovo, Ťapešovo 83, 029 51 Lokca

VYHLÁŠKA

     Oznamujeme občanom tunajšej obce, že v zmysle § 13  zákona SNR o obecnom zariadení 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov  starosta obce

   z v o l a l

  1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ťapešove

dňa 10. júna  /piatok/ o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ťapešove

s týmto   p r o g r a m o m:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľa
  4. Prejednanie žiadosti
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je v zmysle §-u 12 citovaného zákona  v e r e j n é.

Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.

V Ťapešove, dňa 1.6.2016

 

                                                                                                          Pavol Bugaj
                                                                                                          starosta obce

 vyvesené dňa: 1.6.2016

zverejnené dňa: 1.6.2016