Verejné obstarávanie pre zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení a smernice Obce Ťapešovo o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení

pozrieť tu:  Detské ihrisko Ťapešovo