Vec

Vyhlásenje času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné r1ad1teľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Námestove  v súlade  s§  4 písm. b) a s

  • 21 písm. a) v nadväznosti na § 2· 1 p ís m . o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a  s  § 2 ods. 1  vyhlášky Ministerstva  vnútra  Slovenskej  repub lik y č. 121 /2002
  1. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Námestovo

od 15. júna 2018, 07:00 hod. do odvolania

Celý článok čítaj tu